Právo obchodní

Poskytujeme právní služby

  • při podnikání fyzických a právnických osob včetně osob zahraničních,
  • při založení, vzniku, obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, jakož i při jejich změnách a zániku,
  • při převodech obchodních podílů a převodech akcií,
  • při vymáhání pohledávek včetně zastupování při výkonu rozhodnutí

Zabezpečujeme

  • komplexní zajištění, organizaci a vedení valných hromad právnických osob, včetně vyhotovení notářských zápisů,
  • vyřízení živnostenských listů a dalších potřebných listinných podkladů, jejich úřední ověřování,
  • potřebná řízení před živnostenskými úřady a před rejstříkovým soudem.

Sepisujeme smlouvy a listiny obchodně-právního charakteru, zejména smlouvy kupní, smlouvy o prodeji závodu, smlouvy o dílo, smlouvy o koupi najaté věci a smlouvy leasingové, smlouvy příkazní, zprostředkovatelské, o obchodním zastoupení, smlouvy o sdružení podnikatelů – společenské smlouvy.

Poskytujeme právní pomoc při řešení sporů z obchodně-právních vztahů, zejména vztahů závazkových.

Předmětem našeho právního poradenství je i právo úpadkové, právo průmyslového vlastnictví, právo veřejných zakázek a hospodářské soutěže, právo nekalé soutěže a jsme připraveni zabezpečit provedení likvidace právnických osob.