Právo občanské

  • Poskytujeme právní pomoc v celém rozsahu problematiky občanského práva.
  • Sepisujeme smlouvy o převodech nemovitostí, ostatní smlouvy a listiny občanskoprávního charakteru, zejména smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy zástavní, smlouvy darovací, smlouvy nájemní, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, dohody o vypořádání společného jmění manželů.
  • Poskytujeme právní služby i v oblasti práva bytového, práva dědického, v oblasti odpovědnosti za škodu a za vady, a ochrany osobnosti.
  • Zastupujeme klienty ve sporných i nesporných řízeních před soudy.
  • Provádíme správu majetku.