O kanceláři

Vážení kolegové, klienti a obchodní partneři,

Naše advokátní kancelář v roce 2015 oslavila 25 let od svého vzniku. Doposud jsme ušli, spolu s našimi klienty, pořádný kus cesty.

Od samého začátku usilujeme o to, abychom poskytovali kvalitní právní služby. Někdy však nestačí ani to. Stáváme se rádci, psychology, nahrazujeme fungování úřadů. Ale věřte, že to všechno dohromady děláme poctivě, s velkou vervou a nasazením a hlavně – děláme to rádi.

Děkuje všem, kteří jste si nás jako své partnery na cestě právem vybrali. Bez Vaší důvěry v naše schopnosti bychom se nikdy nestali významnou regionální advokátní kanceláří, jejíž partneři se krom vlastního výkonu advokacie podílejí rovněž na kultivování právního prostředí v České republice, rozvoji občanské společnosti a dění v české advokacii.

Přejeme Vám do budoucna další osobní úspěchy, k nimž Vám rádi i nadále budeme kvalitním právním servisem pomáhat!

Kolektiv advokátů: Jan Camrda, Roman Premus, Martin Vychopeň, Richard Vachoušek, Jaroslav Zeman, David Černecký, Petr Zíka, Pavla Pilátová, Petr Živnůstka a Marek Vavrous.

O naší kanceláři

Cílem naší advokátní kanceláře je nabídnout klientům komplexní právní služby na vysoce odborné úrovni, v takovém rozsahu, v jakém to naši klienti požadují. Poskytujeme právní služby jak v základních právních disciplinách, jako je právo občanské, právo obchodní, právo pracovní, právo rodinné, právo správní a právo trestní, tak i ve speciálních oblastech, jakými jsou právo směnečné a šekové, právo úpadkové, právo firemní a korporační, právo nemovitostí, autorské právo a právo průmyslového vlastnictví, právo finanční a daňové a dále činnost likvidátora. Externě spolupracujeme s experty ze souvisejících oborů, se znalci, patentovými zástupci, daňovými poradci a auditory.

Našim klientům poskytujeme zejména konzultace, právní poradenství, písemná zpracování rozboru právního stavu věci, písemná zpracování postupu v právní věci, vypracování právních listin (smluv, podání, návrhů, výzev, oznámení apod.), právní zastupování při jednání klienta s protistranou, včetně případné mediace, a právní zastupování při přípravě a v průběhu soudního řízení.

Mezi klienty naší advokátní kanceláře patří jak občané z našeho regionu, potřebující naši právní pomoc, tak i domácí a zahraniční společnosti, podnikatelé, obce, úřady a další státní organizace.

Právní vztahy mezi klientem a advokátem se řídí zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění. Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je zpravidla sjednávána jako odměna hodinová nebo jako odměna v závislosti na tarifní hodnotě předmětu právního zastoupení dle advokátního tarifu č. 177/1996 Sb.. Po dohodě s klientem lze sjednat i měsíční paušální odměnu za poskytnutou právní pomoc nebo jinou formu odměňování.

Vážení, rádi pomůžeme vyřešit Vaše právní problémy!